Zorg in Nederland

In Nederland is de toegang tot geneesmiddelen streng geregeld. Europese en nationale wetten en regels bewaken de kwaliteit en de veiligheid van een geneesmiddel. Deze zorgvuldigheid neemt tijd in beslag. Dat betekent dat er jaren kunnen zitten tussen de ontwikkeling van een geneesmiddel en het moment waarop een patiënt het middel kan krijgen.

Bekostiging

Overheid en zorgverzekeraars streven ernaar de kosten van gezondheidszorg te beheersen en geneesmiddelen doelmatig in te zetten. Ziekenhuizen, artsen en apothekers worden door financieringsregels, substitutie- en preferentiebeleid in toenemende mate gestimuleerd om zo doelmatig mogelijk voor te schrijven en / of te verstrekken.

Verzekerde zorg

Een ander aspect dat een rol speelt bij de toegang tot geneesmiddelen is de mate waarin een geneesmiddel door de zorgverzekeraar aan de verzekerde / patiënt wordt vergoed. Daarbij is de vraag: is het geneesmiddel opgenomen in het basispakket en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zelfs als een geneesmiddel in het basispakket is opgenomen, mag de zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stellen.

Wanneer een geneesmiddel niet in het basispakket is opgenomen, beperkt dit de toegang tot het geneesmiddel. Geneesmiddelen die niet of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen een onoverkomelijke kostenpost zijn voor patiënten.

Waarborg recht op juiste behandeling

Sanofi vindt dat elke patiënt recht heeft op de voor hem of haar juiste behandeling en medicatie. De keuze voor het geneesmiddel wordt bepaald door de behandelend arts en de patiënt.

De overheid moet terughoudend zijn met wet- en regelgeving die de financiële afwegingen van het voorschrijven van geneesmiddelen neerlegt bij behandelaars en zorgverzekeraars. Zij kunnen daarmee in een onaanvaardbare positie worden gebracht, omdat zij de financiële gezondheid van hun eigen organisatie moeten afwegen tegen de medicatiebehoeften van de patiënt.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief