Zorgverleners en zorginstellingen

Sanofi neemt deel aan het Transparantieregister Zorg. Wij vinden het belangrijk dat een patiënt inzicht heeft in de relaties tussen arts of instelling en ons bedrijf. Onder andere op deze manier geven wij inzicht in onze bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland.

Delen van kennis

Sanofi is een mondiaal opererend bedrijf en staat aan de wereldtop op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk om onze wereldwijde kennis van ziektebeelden, nieuwe behandelmogelijkheden en innovatieve patiëntenzorg ook in Nederland te delen. Zo willen wij met onze producten en diensten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van patiënten en behandelaren in Nederland.

Sanofi is trots op de initiatieven die zij ontplooit en financieel ondersteunt. Deze initiatieven sluiten aan bij onze doelstelling om de gezondheidszorg in Nederland te optimaliseren. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd.

Werken aan transparantie

Sanofi committeert zich aan het hanteren van hoge ethische en kwaliteitsnormen: mondiaal, regionaal en lokaal. Sanofi houdt zich niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de CGR richtlijnen. Het bedrijf heeft ook aanvullende interne beleidsregels en een eigen Ethische Code.

Sanofi heeft een open communicatie. Voorbeelden van de manier waarop Sanofi werkt aan transparantie zijn de publicaties van de financiële banden met derden, zoals patiëntenorganisaties en zorgverleners en zorginstellingen, investeringen in R&D, productie en kwaliteit en veiligheid, klinische studies en onze standpunten en achtergronden bij maatschappelijke vragen over het ontdekken, ontwikkelen, produceren en distribueren van onze producten en diensten.

Investeren in kwaliteit

Investeren in de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg en de samenwerking met de partijen in de gezondheidszorg in Nederland is geen vanzelfsprekendheid in de veranderende wereld. Europa is niet langer het centrum van de medische ontwikkeling. Het is bijzonder dat Sanofi dergelijke initiatieven nog in Nederland kan ontplooien.

De overheid stelt minder geld ter beschikking voor de ondersteuning van patiëntenorganisaties en initiatieven van artsen en zorginstellingen. Minister Schippers heeft bovendien aangegeven dat de overheid de kosten voor nascholingen van beroepsbeoefenaren niet zal financieren. Sanofi vindt het belangrijk om deze steun wel te geven en zo de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren.

Voorkomen van misverstanden

Sanofi werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers om geneesmiddelen en behandelmethoden te ontwikkelen en verbeteren. Patiënten zijn erbij gebaat dat de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen continue verbetert, zodat zij toegang tot voor hen optimale behandelingen hebben.

Aan dat soort samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen financiële stromen verbonden. In het verleden is gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven. In 2009 vroeg toenmalig minister Klink van VWS om meer transparantie over de financiële banden tussen farmaceuten en zorgverleners. Het Transparantieregister Zorg voorziet hierin.

Inzicht in ondersteuning

Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties tussen een zorgverlener of -instelling en farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring. Het Transparantieregister Zorg kent 10 categorieën.

Namens Sanofi is € 1.253.432,- in het Transparantieregister Zorg geregistreerd. Hieronder wordt de verdeling per categorie weergegeven.

In 2016 zijn er door Sanofi voornamelijk betalingen gedaan in de categorieën Sponsoring Samenkomst en Sponsoring Project. Voorbeelden hiervan zijn: nascholingen voor beroepsbeoefenaren en ondersteuning van projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Categorie 11, Dienstverlening Consultancy

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 12.335,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is georganiseerde feedback verzamelen van beroepsbeoefenaren over praktijkervaring (van arts en patiënt) met onze genees- en hulpmiddelen voor verdere productverbetering.

Categorie 12, Dienstverlening Adviesraad

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 15.271,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi heeft een aantal adviesraden samengesteld op het gebied van specifieke ziektebeelden. Hierin delen beroepsbeoefenaren hun expertise, visie en ervaringen met ons bedrijf. Zo is het belangrijk te begrijpen:

 • Welke behandelschema’s in Nederland het meest gangbaar zijn
 • Welke bijdrage onze genees- en hulpmiddelen hieraan kunnen leveren
 • Welke behandeling het best past bij welke patiënten
 • Hoe nieuwe onderzoeksresultaten geïnterpreteerd moeten worden
 • Wat de effectiviteit en de veiligheid is van onze producten in de dagelijkse praktijk
 • Wat de meest doelmatige inzet is van onze producten.

Categorie 13, Dienstverlening Spreker

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 204.833,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi organiseert regelmatig door de beroepsgroep geaccrediteerde nascholingen voor medische beroepsbeoefenaren en gespecialiseerde verpleegkundigen. Nascholingen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. De medische ontwikkelingen gaan snel. Nieuwe inzichten in ziektebeelden, oorzaken en behandelmogelijkheden zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen zich op continue basis moeten bijscholen. Sanofi faciliteert deze kennisvergaring voor de beroepsgroep.

Tijdens de nascholing delen specialisten hun specifieke kennis en expertise met hun beroepsgroep. Sanofi betaalt deze experts voor het spreken op deze nascholingen. Dit betreft een standaard uurvergoeding, conform de CGR Gedragscode. De expert spreekt over zijn vakgebied en eigen praktijkervaringen.

Categorie 15, Dienstverlening Overig

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 1.620,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is een bijdrage aan drukkosten van proefschriften.

Categorie 16, Dienstverlening Onkosten

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 42.452,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Vanaf vorig jaar dienen ook de onkosten gemeld te worden in het Transparantieregister. Experts die worden ingezet tijdens nascholingen kunnen naast de uurvergoeding die zij ontvangen ook onkosten, zoals reiskosten of dinerkosten vergoed krijgen conform de CGR Gedragscode.

Categorie 21, Sponsoring Samenkomst

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 479.894,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Sanofi draagt bij aan bijeenkomsten die de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen. Sanofi ondersteunt uitsluitend wetenschappelijke activiteiten en sponsort nadrukkelijk géén sociale activiteiten. Bovendien vragen wij altijd inzage in de financiën van de samenkomst, om te waarborgen dat onze financiële bijdrage daadwerkelijk wordt ingezet voor wetenschappelijke activiteiten.

Sanofi ondersteunt bijvoorbeeld de organisatie van nascholingen voor beroepsbeoefenaren op het gebied van diabetes mellitus, om zo de zorg voor diabetespatiënten in Nederland te optimaliseren. Het zijn vaak geaccrediteerde nascholingen. Dat wil zeggen: ze voldoen aan de eisen en regels van de betreffende beroepsgroep.

Categorie 21 is sinds vorig jaar uitgebreid. Ook financiële ondersteuning van patiëntenorganisaties wordt transparant gemaakt in deze categorie. Wij publiceren onze financiële banden met patiëntenverenigingen al jaren op onze website. We zijn trots op de initiatieven die wij ontplooien of financieel ondersteunen. Deze initiatieven sluiten aan bij onze doelstelling om de gezondheidszorg in Nederland te optimaliseren en de patiënt centraal te stellen.

Een voorbeeld van een project van een patiëntenorganisatie dat Sanofi heeft ondersteund is Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Sanofi heeft een bedrag gesponsord voor het opzetten van de website van Zorgeloos met Diabetes naar School.

Categorie 22, Sponsoring Project

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 357.981,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Artsen en instellingen ontwikkelen vele projecten om hun patiëntenzorg te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: gespecialiseerde poliklinieken, verbeterde informatievoorziening en innovatieve monitoring van patiënten. Deze projecten kunnen niet altijd vanuit het budget van de instelling of door de overheid bekostigd worden. Sanofi wordt benaderd om bij te dragen aan dergelijke projecten. Wij ondersteunen initiatieven die aansluiten bij onze therapeutische kerngebieden. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd en is volledig conform de regels rondom geneesmiddelenreclame (CGR). Ook de projecten die de Onco Care Challenge en de Diabetes Innovatie Prijs hebben gewonnen, zijn gemeld in het transparantieregister zorg.

Categorie 23, Vergoeding Gastvrijheid

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 139.046,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Sinds vorig jaar maken de individuele gastvrijheidkosten deel uit van de transparantieregels. Vergoeding van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten aan individuele beroepsbeoefenaren vallen hieronder, met uitzondering van gastvrijheid die beperkt is tot eten en drinken tijdens een samenkomst die door Sanofi zelf is georganiseerd.

Meer informatie

Initiatiefnemers Transparantieregister Zorg

Op 25 april 2013 is het Transparantieregister Zorg gelanceerd. Het register is ingesteld om openheid te geven over de samenwerkings- verbanden tussen farmaceutische bedrijven en individuele medische beroepsbeoefenaren (artsen, verpleegkundigen, physician assistents en apothekers) en zorginstellingen, en de daaraan verbonden geldstromen.

transparantieregister_zorgHet Transparantieregister is een initiatief van de volgende beroeps- en koepelorganisaties:

 

 

 • CGR Stichting Code Geneesmiddelenreclame
 • CAVP Code voor de aanprijzing van veterinaire producten
 • Nefarma Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 • BOGIN Biosimilars en Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland
 • FIDIN Fabrikanten en Importeurs van Diergeneeskundigen In Nederland
 • Neprofarm Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistant
 • NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 • FMS Federatie Medisch Specialisten
 • LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief