Prijs- en vergoedingsbeleid

Alle geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend, de intramurale geneesmiddelen, worden vergoed via de basisverzekering. Dit geldt niet (automatisch) voor de huisartsgeneesmiddelen, de zogenoemde extramurale geneesmiddelen.

Het prijs- en vergoedingsbeleid voor huisartsgeneesmiddelen is sterk gereguleerd door de Nederlandse overheid. Voor zowel huisarts- als ziekenhuisgeneesmiddelen geldt dat de prijs waarvoor de zorgverzekeraar het geneesmiddel inkoopt bij de zorgaanbieder sinds 2012 onder de prestatiebekostiging valt en niet openbaar is.

Maximumprijzen WGP

De maximumprijs die de fabrikant mag berekenen aan de groothandel en de apotheker mag niet boven het gemiddelde van de prijzen in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitkomen. Dit is bepaald in de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP).

De actuele lijst met vastgestelde maximumprijzen (apotheekinkoopprijzen) vindt u hier.

Aanspraak

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt de plicht tot het sluiten van een basisverzekering en de te verzekeren prestaties, waaronder farmaceutische zorg.

In het Besluit Zorgverzekering (artikel 2.8) staat omschreven op welke farmaceutische zorg (huisartsgeneesmiddelen) de patiënt/verzekerde aanspraak heeft.

Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt de aanspraken van de Zorgverzekeringswet.

Vergoedingen

Een patiënt/verzekerde heeft recht op vergoeding van een geregistreerd geneesmiddel wanneer de minister van VWS het middel heeft geplaatst op Bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering.

Bijlage 1A: Onderling vervangbaar
Onderling vervangbare middelen worden geplaatst op Bijlage 1A van de regeling. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als deze:

  • Bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast,
  • Via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én
  • In het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

Voor de geneesmiddelen op Bijlage 1A wordt door de overheid een vergoedingslimiet berekend. Deze limiet is in het algemeen gelijk aan de prijs van het laagst geprijsde product in het cluster.

Bijlage 1B: Uniek
Geneesmiddelen die niet onderling vervangbaar zijn, worden geplaatst op Bijlage 1B van de regeling. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet voor de verzekerde.

Bijlage 2: Extra voorwaarden
Voor sommige geneesmiddelen geldt bovendien dat voor aflevering voldaan moet worden aan specifieke criteria; die staan in Bijlage 2 van de regeling.

Eigen bijdrage en eigen risico
Is de prijs van het afgeleverde geneesmiddel hoger dan de door de minister van VWS gestelde vergoedingslimiet, dan moeten patiënten bijbetalen.

De kosten voor geneesmiddelen die de zorgverzekeraar vergoedt, tellen mee voor het eigen risico.

Nadere voorwaarden: zorgpolis
De Zorgverzekeringswet en het Besluit Zorgverzekering geven aan op welke farmaceutische zorg een verzekerde recht heeft. M.a.w. welke zorg zorgverzekeraars voor hun verzekerden moeten inkopen. In de Regeling zorgverzekering is bepaald wat de maximale vergoeding van de zorgverzekeraar aan de patiënt is voor de genoten zorg.

In de zorgverzekeringspolis, het contract met de patiënt/verzekerde, mogen zorgverzekeraars nadere voorwaarden stellen voor de hoogte van de vergoeding: welke zorg, door wie geleverd?

Het preferentiebeleid is een voorbeeld van zo’n nadere voorwaarde. Daarbij is in de zorgpolis bijvoorbeeld beschreven welk (merkloos) geneesmiddel van welke fabrikant volledig wordt vergoed en/of niet ten laste komt van het eigen risico. Als een zorgverzekeraar preferentiebeleid voert, maakt het voor die geneesmiddelen niet uit of verzekerden een natura-, restitutie- of combinatiepolis kopen. Andere dan de preferente geneesmiddelen moeten dan altijd uit eigen zak betaald worden (medische noodzaak uitgezonderd).

Doelmatige inzet geneesmiddelen

Het beleid van Sanofi is gericht op goede, gerichte en ook doelmatige inzet van geneesmiddelen. Dit is nodig om ook in de toekomst goede gezondheidszorg te kunnen blijven waarborgen. Doelmatigheid mag echter nooit ten koste gaan van noodzakelijke zorg.

Geneesmiddelen die nodig zijn voor genezing, levensverlenging of verbetering van levenskwaliteit moeten altijd bereikbaar zijn voor de patiënt.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief