Opname basispakket

Wanneer een geneesmiddel is geregistreerd, kan een fabrikant van geneesmiddelen bij de minister van VWS een aanvraag indienen voor toelating tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), zodat de patiënt/verzekerde het geneesmiddel ook vergoed krijgt.

De minister van VWS beslist over de toelating tot het basispakket. De vergoedingsprocedure kan geruime tijd duren. Het is niet vanzelfsprekend dat een geneesmiddel dat een handelsregistratie heeft en toegankelijk is voor patiënten buiten Nederland, ook in Nederland wordt vergoed uit het basispakket.

GVS beoordeling Bijlage 1A en 1B

Het Zorginstituut Nederland heeft als taak de minister van VWS te adviseren over opname van geneesmiddelen in het GVS. Of een geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, wordt grotendeels bepaald door de therapeutische waarde ten opzichte van de in Nederland geldende standaardbehandeling en de onderbouwing van de doelmatigheid.

Allereerst geeft het Zorginstituut Nederland, daarbij geadviseerd door de Wetenschappelijke adviesraad (WAR), een oordeel over de therapeutische waarde van een geneesmiddel en maakt een begroting van de budget impact: de kosten, verbonden aan de opname van het geneesmiddel in het basispakket. Voor nieuwe, unieke extramurale geneesmiddelen (Bijlage 1B) geeft het Zorginstituut ook een oordeel over de onderbouwing van de kosteneffectiviteit (doelmatigheid). Als dit onderdeel is afgesloten, weegt het bestuur van het Zorginstituut vervolgens de maatschappelijke consequenties van het inhoudelijke oordeel.

Therapeutische meerwaarde

Voor sommige geneesmiddelen bepaalt het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat deze een therapeutische meerwaarde hebben. Dit betekent dat het ZIN de werking en/of de bijwerkingen van deze geneesmiddelen voor een bepaalde groep patiënten beter vindt dan die van de standaardbehandeling. Wanneer het ZIN ook vindt dat deze geneesmiddelen doelmatig kunnen worden ingezet, worden deze geneesmiddelen niet geclusterd. Zij krijgen een eigen status, de zogenoemde Bijlage 1B.

In dit geval stelt het ZIN de maximale vergoeding vast en krijgt de patiënt het geneesmiddel volledig vergoed via het basispakket.

Bewijzen van meerwaarde

De opzet van internationaal onderzoek voor de registratie van een geneesmiddel komt niet altijd overeen met de wensen van het ZIN voor de bewijslast van de therapeutische meerwaarde en de doelmatigheid binnen het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. De voor registratie wereldwijd uitgevoerde fase III onderzoeken geven het ZIN niet altijd uitsluitsel of er ook een meerwaarde is ten opzichte van de gangbare behandeling in Nederland. Dit kan tot gevolg hebben dat een medicijn in Nederland slechts gedeeltelijk of helemaal niet wordt vergoed.

Sanofi voert een proactief beleid om alle vragen rondom de vergoedingsaanvraag zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief